פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
''זכור את יום השבת לקדשו...''
שמירת השבת בראי הפנג שואי

מאת: זהראהליאב

הפנג שואי הוא תחום רחב יריעה, ככל שמעמיקים בו מגלים רבדים נוספים, נוצרים הקשרים מיוחדים לידע קדום, מקבלים הסברים לתחושות ותופעות מוכרות שקשהלהגדירם.

רבים מהעוסקים בתחום רואים הקבלה בין תפיסות ומנהגים ביהדות לאלהשבתרבות הסינית. אפילו המילה סיני מקבילה למילה הר סיני. בשבת של 1.11.2003 חוויתיתובנה שהבהירה לי תוך שניות את משמעות שמירת השבת על פי הדת היהודית. כל חיי ניסיתילהבין מה המשמעות של שמירת השבת הכוללת איסור הדלקת אש ואיסור מספר רב של מלאכות. שאלתי רבנים ומלומדים אף אחד לא יכול היה להסביר בשפה שתהיה מובנת לי את הסיבה לכך. כולם הדגישו את כך שאלוהים שבת מכל מלאכה ביום השביעי, אך לא הסבירו את הסיבה לכך.

השבת מוזכרת לראשונה בספר בראשית פרק ב' לאחר ששת ימי הבריאה נאמר : "ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבותביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את היום השביעי, ויקדש אותו, כי בושבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות."
כלומר, יום השבת הוא מלשון שבת במובן שלהפסקה מהשורש ש.ב.ת. .

אך יש לכך סיבה נוספת, המילה שבת מכילה בתוכה אתהאנרגיה של הכוכב שבתאי, כל אחד משבעת כוכבי הלכת שולט על יום מסוים.
יום ראשון - SUNDAY היום של השמש
יום שני - Monday או בלטינית lunedi היום של הירח
יום שלישי – בלטינית martedi היום של הכוכב מארס או מאדים בעברית
יום רביעי - בלטינית mercoledi היום של כוכב מרקיורי או כוכב חמה בעברית
יום חמישיבלטינית giovedi – היום של יופיטר (אבי האלים) בעברית הכוכב צדק .
יום שישיבלטינית venerdi - - היום של ונוס – בעברית נוגה .
יום שבת - Saturday אובלטינית Sabato – היום של הכוכב סטורן או שבתאי בעברית.

בעשרת הדיברותבדיבר הרביעי נכתב : "זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתךוביום השביעי שבת לה' אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה אתה בנך ובתך, עבדך ואמתך וגרך אשרבשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ. את הים וכל אשר בם, וינח ביוםהשביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו. ( שמות פרק כ' פסוקים ח- י"א ) .

במסכת שבת פרק ז' משנה ב' נאמר שישנן 39 מלאכות האסורות בשבת והן :
הזורע החורש הקוצר המעמר הדש והזורה והבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה המוגדריםכולם כמלאכות להכנת הלחם.
הגוזז את הצמר , המלבנו המנפצו והצובעו , והטוה והמסךוהעושה שני בתי נירין , והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין, הקושר והמתיר והתופרשתי תפירות. והקורע על מנת לתפור שתי תפירות – המוגדרות כמלאכת הבד
הצד צבי , השוחטו והמפשיטו ,המולחו והמעבד את עורו והמוחקו והמחתכו. – המוגדרת כלאכת עיבודהעור.
הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות – המוגדרת כמלאכתהכתיבה.
הבונה והסותר - המוגדרת כמלאכת הבניה
המכבה והמעיר המוגדרת כמלאכתהאש
המכה בפטיש – המוגדרת כסיום המלאכה.שבתאיהמוכר בשמו הלטיני כסטורן מוכר לעוסקים בפנג שואי ככוכב מספר 5 בשם devil of ferocity - lien zhen
כוכב זה מייצג אדמה שלילית, לסטורן במשמעו הסיני מיוחסותכל הצרות והאסונות של המין האנושי, סטורן במובנו הסיני מייצג את הקיסר הצהוב, אתמזל כבשה ואת סוף הקיץ , כשהאדמה צחיחה יבשה וחרוכה. סטורן מייצג את הזקן החכם. במיתולוגיה היוונית לסטורן יש שם נוסף , כרונוס אל הזמן , ומכרונוס נוצרה המילהכרונולוגיה. באסטרולוגיה מערבית יש לסטורן משמעות נוספת, הוא מייצג את עיקרוןהצמצום, את התגבשות האגו, את הקארמה, את חוק התגובה והפעולה.

בפועל ישנם שניכוכבי סטורן:
האחד הוא אסטרונומי ובעל אנרגיית יאנג.
השני הוא אנרגטי במובןשהוא אנרגיה פעילה וקיימת אך לא מוגשמת בחלל ככוכב או כגוף שמיימי בעל מאסה. סטורןזה הוא בעל אנרגיית ין מובהקת. האסטרולוגיה הסינית עוסקת בשניהם.

הפנג שואי ( XUAN KONG ) עוסק בסטורן השלילי המורכב מאנרגיית ין .

מאחר וכוכב 5 מזוההעם יסוד האדמה, ידוע הוא שאסור להפעילו על ידי אש ועל ידי תנועה. מאחר וכל שנה הואמשנה מיקום במרחב, ניתן לאתר את מיקומו בבית או בעסק ולהימנע מהפעלתו. כוכב 5 (סטורן) מופעל על ידי תנועה רעש ויסוד אש הנמצא בקרבתו. לעומת זאת יסוד המתכת מחלישאותו.

מאחר וסטורן מייצג את תהליך התגבשות האגו, נוצר מצב שעודף ממנו גורםלאדם לאיבוד מהאנרגיה הרוחנית העומדת לרשותו ולהתעסקות יתר במימד החומרי (הצלחה, עושר, פרסום, מעמד, כוח וכו').

מאחר וכוכב 5 מייצג את הפאזה הינית של סטורןשימוש באש יגביר את השפעתו השלילית. סטורן שולט על יום השבת. לכן התורה מציבה כלליםמאוד מוגדרים (אם לא תמיד ברורים) לגבי שמירת השבת. הדלקת אש בשבת גורמת להפעלתו שלסטורן על כל היבטיו . גם עשיית עבודה שיש בה הפעלה פיזית, תנועה ורעש גורמת אף היאלהפעלתו של הכוכב הקשה והבעייתי הזה.
לעוסקים בפנג שואי נראה הדבר מובן מאליו, למגזר החרדי זה ברור ונהיר כשמש, אך לאדם החילוני הדבר מתפרש כאנכרוניזםוריאקציוניזם.
לפתע שמירת השבת מתקבלת כתהליך אנרגטי קוסמי שנועד להגן על בניישראל, לא עוד ציווי משמיים בנוסח נעשה ונשמע, אלא מערכת יחסים בין האלמנטים שיש לההיגיון מובנה.

מאחר ואנו יודעים שיסוד המתכת מחליש ומנטרל את יסוד האדמהבמעגל ההחלשה. שימוש ביסוד זה ביום השביעי עשוי למעשה להפחית את עוצמתו השלילית שלסטורן. יש לכך משמעות מעשית, לא מספיק להוסיף לבית\דירה\עסק פעמוני רוח, חפציםעגולים וצבע לבן, חובה גם להתייחס למישור הרוחני של יסוד המתכת.

ביסודומתקשר אלמנט המתכת להתנקות ולסיום. זה תהליך שמתרחש בטבע ומתבטא בין השאר בשלכת. זוהי התנקות של עולם הצומח. בבעלי חיים הריאות והמעי הגס מייצגים את תהליך ההתנקותהפיסי. הריאות פולטות את דו תחמוצת הפחמן והמעי הגס פולט את הפסולתהמוצקה.

אלמנט המתכת מתקשר לדמות האב הפיסי והרוחני. בנוסף מתקשרת המתכתלמוסריות, יושר וצדק. אלמנט המתכת מתבטא בצבע הלבן הקשור לטוהרה, ניקיון, בתוליות.
אנשים שבמפתם אלמנט המתכת חזק נמשכים לרוחניות או מדחיקים אותה לחלוטין. מהנאמרלעיל אנו מבינים שטוהר, ניקיון, סדר, ארגון, שלווה והשתקפות הם תכונות מתכת שנועדולהחליש ולנטרל את האנרגיה השלילית של כוכב 5. שזה אומר שיום השבת נועד בעצם להגות, רוחניות, השתקפות והיטהרות רוחנית.
 
''זכור את יום השבת לקדשו...''
שמירת השבת בראי הפנג שואי

מאת: זהראהליאב

הפנג שואי הוא תחום רחב יריעה, ככל שמעמיקים בו מגלים רבדים נוספים, נוצרים הקשרים מיוחדים לידע קדום, מקבלים הסברים לתחושות ותופעות מוכרות שקשהלהגדירם.

רבים מהעוסקים בתחום רואים הקבלה בין תפיסות ומנהגים ביהדות לאלהשבתרבות הסינית. אפילו המילה סיני מקבילה למילה הר סיני. בשבת של 1.11.2003 חוויתיתובנה שהבהירה לי תוך שניות את משמעות שמירת השבת על פי הדת היהודית. כל חיי ניסיתילהבין מה המשמעות של שמירת השבת הכוללת איסור הדלקת אש ואיסור מספר רב של מלאכות. שאלתי רבנים ומלומדים אף אחד לא יכול היה להסביר בשפה שתהיה מובנת לי את הסיבה לכך. כולם הדגישו את כך שאלוהים שבת מכל מלאכה ביום השביעי, אך לא הסבירו את הסיבה לכך.

השבת מוזכרת לראשונה בספר בראשית פרק ב' לאחר ששת ימי הבריאה נאמר : "ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבותביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את היום השביעי, ויקדש אותו, כי בושבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות."
כלומר, יום השבת הוא מלשון שבת במובן שלהפסקה מהשורש ש.ב.ת. .

אך יש לכך סיבה נוספת, המילה שבת מכילה בתוכה אתהאנרגיה של הכוכב שבתאי, כל אחד משבעת כוכבי הלכת שולט על יום מסוים.
יום ראשון - SUNDAY היום של השמש
יום שני - Monday או בלטינית lunedi היום של הירח
יום שלישי – בלטינית martedi היום של הכוכב מארס או מאדים בעברית
יום רביעי - בלטינית mercoledi היום של כוכב מרקיורי או כוכב חמה בעברית
יום חמישיבלטינית giovedi – היום של יופיטר (אבי האלים) בעברית הכוכב צדק .
יום שישיבלטינית venerdi - - היום של ונוס – בעברית נוגה .
יום שבת - Saturday אובלטינית Sabato – היום של הכוכב סטורן או שבתאי בעברית.

בעשרת הדיברותבדיבר הרביעי נכתב : "זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתךוביום השביעי שבת לה' אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה אתה בנך ובתך, עבדך ואמתך וגרך אשרבשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ. את הים וכל אשר בם, וינח ביוםהשביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו. ( שמות פרק כ' פסוקים ח- י"א ) .

במסכת שבת פרק ז' משנה ב' נאמר שישנן 39 מלאכות האסורות בשבת והן :
הזורע החורש הקוצר המעמר הדש והזורה והבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה המוגדריםכולם כמלאכות להכנת הלחם.
הגוזז את הצמר , המלבנו המנפצו והצובעו , והטוה והמסךוהעושה שני בתי נירין , והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין, הקושר והמתיר והתופרשתי תפירות. והקורע על מנת לתפור שתי תפירות – המוגדרות כמלאכת הבד
הצד צבי , השוחטו והמפשיטו ,המולחו והמעבד את עורו והמוחקו והמחתכו. – המוגדרת כלאכת עיבודהעור.
הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות – המוגדרת כמלאכתהכתיבה.
הבונה והסותר - המוגדרת כמלאכת הבניה
המכבה והמעיר המוגדרת כמלאכתהאש
המכה בפטיש – המוגדרת כסיום המלאכה.שבתאיהמוכר בשמו הלטיני כסטורן מוכר לעוסקים בפנג שואי ככוכב מספר 5 בשם devil of ferocity - lien zhen
כוכב זה מייצג אדמה שלילית, לסטורן במשמעו הסיני מיוחסותכל הצרות והאסונות של המין האנושי, סטורן במובנו הסיני מייצג את הקיסר הצהוב, אתמזל כבשה ואת סוף הקיץ , כשהאדמה צחיחה יבשה וחרוכה. סטורן מייצג את הזקן החכם. במיתולוגיה היוונית לסטורן יש שם נוסף , כרונוס אל הזמן , ומכרונוס נוצרה המילהכרונולוגיה. באסטרולוגיה מערבית יש לסטורן משמעות נוספת, הוא מייצג את עיקרוןהצמצום, את התגבשות האגו, את הקארמה, את חוק התגובה והפעולה.

בפועל ישנם שניכוכבי סטורן:
האחד הוא אסטרונומי ובעל אנרגיית יאנג.
השני הוא אנרגטי במובןשהוא אנרגיה פעילה וקיימת אך לא מוגשמת בחלל ככוכב או כגוף שמיימי בעל מאסה. סטורןזה הוא בעל אנרגיית ין מובהקת. האסטרולוגיה הסינית עוסקת בשניהם.

הפנג שואי ( XUAN KONG ) עוסק בסטורן השלילי המורכב מאנרגיית ין .

מאחר וכוכב 5 מזוההעם יסוד האדמה, ידוע הוא שאסור להפעילו על ידי אש ועל ידי תנועה. מאחר וכל שנה הואמשנה מיקום במרחב, ניתן לאתר את מיקומו בבית או בעסק ולהימנע מהפעלתו. כוכב 5 (סטורן) מופעל על ידי תנועה רעש ויסוד אש הנמצא בקרבתו. לעומת זאת יסוד המתכת מחלישאותו.

מאחר וסטורן מייצג את תהליך התגבשות האגו, נוצר מצב שעודף ממנו גורםלאדם לאיבוד מהאנרגיה הרוחנית העומדת לרשותו ולהתעסקות יתר במימד החומרי (הצלחה, עושר, פרסום, מעמד, כוח וכו').

מאחר וכוכב 5 מייצג את הפאזה הינית של סטורןשימוש באש יגביר את השפעתו השלילית. סטורן שולט על יום השבת. לכן התורה מציבה כלליםמאוד מוגדרים (אם לא תמיד ברורים) לגבי שמירת השבת. הדלקת אש בשבת גורמת להפעלתו שלסטורן על כל היבטיו . גם עשיית עבודה שיש בה הפעלה פיזית, תנועה ורעש גורמת אף היאלהפעלתו של הכוכב הקשה והבעייתי הזה.
לעוסקים בפנג שואי נראה הדבר מובן מאליו, למגזר החרדי זה ברור ונהיר כשמש, אך לאדם החילוני הדבר מתפרש כאנכרוניזםוריאקציוניזם.
לפתע שמירת השבת מתקבלת כתהליך אנרגטי קוסמי שנועד להגן על בניישראל, לא עוד ציווי משמיים בנוסח נעשה ונשמע, אלא מערכת יחסים בין האלמנטים שיש לההיגיון מובנה.

מאחר ואנו יודעים שיסוד המתכת מחליש ומנטרל את יסוד האדמהבמעגל ההחלשה. שימוש ביסוד זה ביום השביעי עשוי למעשה להפחית את עוצמתו השלילית שלסטורן. יש לכך משמעות מעשית, לא מספיק להוסיף לבית\דירה\עסק פעמוני רוח, חפציםעגולים וצבע לבן, חובה גם להתייחס למישור הרוחני של יסוד המתכת.

ביסודומתקשר אלמנט המתכת להתנקות ולסיום. זה תהליך שמתרחש בטבע ומתבטא בין השאר בשלכת. זוהי התנקות של עולם הצומח. בבעלי חיים הריאות והמעי הגס מייצגים את תהליך ההתנקותהפיסי. הריאות פולטות את דו תחמוצת הפחמן והמעי הגס פולט את הפסולתהמוצקה.

אלמנט המתכת מתקשר לדמות האב הפיסי והרוחני. בנוסף מתקשרת המתכתלמוסריות, יושר וצדק. אלמנט המתכת מתבטא בצבע הלבן הקשור לטוהרה, ניקיון, בתוליות.
אנשים שבמפתם אלמנט המתכת חזק נמשכים לרוחניות או מדחיקים אותה לחלוטין. מהנאמרלעיל אנו מבינים שטוהר, ניקיון, סדר, ארגון, שלווה והשתקפות הם תכונות מתכת שנועדולהחליש ולנטרל את האנרגיה השלילית של כוכב 5. שזה אומר שיום השבת נועד בעצם להגות, רוחניות, השתקפות והיטהרות רוחנית.
 
''זכור את יום השבת לקדשו...''
שמירת השבת בראי הפנג שואי

מאת: זהראהליאב

הפנג שואי הוא תחום רחב יריעה, ככל שמעמיקים בו מגלים רבדים נוספים, נוצרים הקשרים מיוחדים לידע קדום, מקבלים הסברים לתחושות ותופעות מוכרות שקשהלהגדירם.

רבים מהעוסקים בתחום רואים הקבלה בין תפיסות ומנהגים ביהדות לאלהשבתרבות הסינית. אפילו המילה סיני מקבילה למילה הר סיני. בשבת של 1.11.2003 חוויתיתובנה שהבהירה לי תוך שניות את משמעות שמירת השבת על פי הדת היהודית. כל חיי ניסיתילהבין מה המשמעות של שמירת השבת הכוללת איסור הדלקת אש ואיסור מספר רב של מלאכות. שאלתי רבנים ומלומדים אף אחד לא יכול היה להסביר בשפה שתהיה מובנת לי את הסיבה לכך. כולם הדגישו את כך שאלוהים שבת מכל מלאכה ביום השביעי, אך לא הסבירו את הסיבה לכך.

השבת מוזכרת לראשונה בספר בראשית פרק ב' לאחר ששת ימי הבריאה נאמר : "ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבותביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את היום השביעי, ויקדש אותו, כי בושבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות."
כלומר, יום השבת הוא מלשון שבת במובן שלהפסקה מהשורש ש.ב.ת. .

אך יש לכך סיבה נוספת, המילה שבת מכילה בתוכה אתהאנרגיה של הכוכב שבתאי, כל אחד משבעת כוכבי הלכת שולט על יום מסוים.
יום ראשון - SUNDAY היום של השמש
יום שני - Monday או בלטינית lunedi היום של הירח
יום שלישי – בלטינית martedi היום של הכוכב מארס או מאדים בעברית
יום רביעי - בלטינית mercoledi היום של כוכב מרקיורי או כוכב חמה בעברית
יום חמישיבלטינית giovedi – היום של יופיטר (אבי האלים) בעברית הכוכב צדק .
יום שישיבלטינית venerdi - - היום של ונוס – בעברית נוגה .
יום שבת - Saturday אובלטינית Sabato – היום של הכוכב סטורן או שבתאי בעברית.

בעשרת הדיברותבדיבר הרביעי נכתב : "זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתךוביום השביעי שבת לה' אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה אתה בנך ובתך, עבדך ואמתך וגרך אשרבשעריך. כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ. את הים וכל אשר בם, וינח ביוםהשביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו. ( שמות פרק כ' פסוקים ח- י"א ) .

במסכת שבת פרק ז' משנה ב' נאמר שישנן 39 מלאכות האסורות בשבת והן :
הזורע החורש הקוצר המעמר הדש והזורה והבורר הטוחן והמרקד והלש והאופה המוגדריםכולם כמלאכות להכנת הלחם.
הגוזז את הצמר , המלבנו המנפצו והצובעו , והטוה והמסךוהעושה שני בתי נירין , והאורג שני חוטין והפוצע שני חוטין, הקושר והמתיר והתופרשתי תפירות. והקורע על מנת לתפור שתי תפירות – המוגדרות כמלאכת הבד
הצד צבי , השוחטו והמפשיטו ,המולחו והמעבד את עורו והמוחקו והמחתכו. – המוגדרת כלאכת עיבודהעור.
הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות – המוגדרת כמלאכתהכתיבה.
הבונה והסותר - המוגדרת כמלאכת הבניה
המכבה והמעיר המוגדרת כמלאכתהאש
המכה בפטיש – המוגדרת כסיום המלאכה.שבתאיהמוכר בשמו הלטיני כסטורן מוכר לעוסקים בפנג שואי ככוכב מספר 5 בשם devil of ferocity - lien zhen
כוכב זה מייצג אדמה שלילית, לסטורן במשמעו הסיני מיוחסותכל הצרות והאסונות של המין האנושי, סטורן במובנו הסיני מייצג את הקיסר הצהוב, אתמזל כבשה ואת סוף הקיץ , כשהאדמה צחיחה יבשה וחרוכה. סטורן מייצג את הזקן החכם. במיתולוגיה היוונית לסטורן יש שם נוסף , כרונוס אל הזמן , ומכרונוס נוצרה המילהכרונולוגיה. באסטרולוגיה מערבית יש לסטורן משמעות נוספת, הוא מייצג את עיקרוןהצמצום, את התגבשות האגו, את הקארמה, את חוק התגובה והפעולה.

בפועל ישנם שניכוכבי סטורן:
האחד הוא אסטרונומי ובעל אנרגיית יאנג.
השני הוא אנרגטי במובןשהוא אנרגיה פעילה וקיימת אך לא מוגשמת בחלל ככוכב או כגוף שמיימי בעל מאסה. סטורןזה הוא בעל אנרגיית ין מובהקת. האסטרולוגיה הסינית עוסקת בשניהם.

הפנג שואי ( XUAN KONG ) עוסק בסטורן השלילי המורכב מאנרגיית ין .

מאחר וכוכב 5 מזוההעם יסוד האדמה, ידוע הוא שאסור להפעילו על ידי אש ועל ידי תנועה. מאחר וכל שנה הואמשנה מיקום במרחב, ניתן לאתר את מיקומו בבית או בעסק ולהימנע מהפעלתו. כוכב 5 (סטורן) מופעל על ידי תנועה רעש ויסוד אש הנמצא בקרבתו. לעומת זאת יסוד המתכת מחלישאותו.

מאחר וסטורן מייצג את תהליך התגבשות האגו, נוצר מצב שעודף ממנו גורםלאדם לאיבוד מהאנרגיה הרוחנית העומדת לרשותו ולהתעסקות יתר במימד החומרי (הצלחה, עושר, פרסום, מעמד, כוח וכו').

מאחר וכוכב 5 מייצג את הפאזה הינית של סטורןשימוש באש יגביר את השפעתו השלילית. סטורן שולט על יום השבת. לכן התורה מציבה כלליםמאוד מוגדרים (אם לא תמיד ברורים) לגבי שמירת השבת. הדלקת אש בשבת גורמת להפעלתו שלסטורן על כל היבטיו . גם עשיית עבודה שיש בה הפעלה פיזית, תנועה ורעש גורמת אף היאלהפעלתו של הכוכב הקשה והבעייתי הזה.
לעוסקים בפנג שואי נראה הדבר מובן מאליו, למגזר החרדי זה ברור ונהיר כשמש, אך לאדם החילוני הדבר מתפרש כאנכרוניזםוריאקציוניזם.
לפתע שמירת השבת מתקבלת כתהליך אנרגטי קוסמי שנועד להגן על בניישראל, לא עוד ציווי משמיים בנוסח נעשה ונשמע, אלא מערכת יחסים בין האלמנטים שיש לההיגיון מובנה.

מאחר ואנו יודעים שיסוד המתכת מחליש ומנטרל את יסוד האדמהבמעגל ההחלשה. שימוש ביסוד זה ביום השביעי עשוי למעשה להפחית את עוצמתו השלילית שלסטורן. יש לכך משמעות מעשית, לא מספיק להוסיף לבית\דירה\עסק פעמוני רוח, חפציםעגולים וצבע לבן, חובה גם להתייחס למישור הרוחני של יסוד המתכת.

ביסודומתקשר אלמנט המתכת להתנקות ולסיום. זה תהליך שמתרחש בטבע ומתבטא בין השאר בשלכת. זוהי התנקות של עולם הצומח. בבעלי חיים הריאות והמעי הגס מייצגים את תהליך ההתנקותהפיסי. הריאות פולטות את דו תחמוצת הפחמן והמעי הגס פולט את הפסולתהמוצקה.

אלמנט המתכת מתקשר לדמות האב הפיסי והרוחני. בנוסף מתקשרת המתכתלמוסריות, יושר וצדק. אלמנט המתכת מתבטא בצבע הלבן הקשור לטוהרה, ניקיון, בתוליות.
אנשים שבמפתם אלמנט המתכת חזק נמשכים לרוחניות או מדחיקים אותה לחלוטין. מהנאמרלעיל אנו מבינים שטוהר, ניקיון, סדר, ארגון, שלווה והשתקפות הם תכונות מתכת שנועדולהחליש ולנטרל את האנרגיה השלילית של כוכב 5. שזה אומר שיום השבת נועד בעצם להגות, רוחניות, השתקפות והיטהרות רוחנית.
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים