פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
פנג שואי ומספרי בתים
מאת: זהר אהליאב

על פי תפיסת הפנג שואי, למספרהבית ולמספר הדירה בה אנו גרים יש השפעה על כמות הצ'י המבורך
(
אנרגית חייםחיונית) שאנו סופגים. ההשפעה היא מינורית, אך בכל זאת מורגשת. הפנג שואי גורס
שמספר הבית משקף את דייריו ובו –בזמן גם משפיע עליהם .הבנה מלאה של הנושא דורשתהתיחסות מקצועית ועמוקה יותר וקצרה היריעה במתכונת הנוכחית להבנת כל הניואנסיםבתחום. הייחוס של משמעות מספרי הבתים הוא חדש יחסית, מכיון שמספור בתים פותחבאירופה ולאחר מכן בצפון אמריקה ורק בתחילת המאה ה-20 בעיקר בשנגחאי פותח השימושבמספרים לציון מבנים ועסקים. במרבית שנות ההסטוריה, מבנים צוינו תמיד בהתיחסותלתנאי השטח, בדומה לשימוש בשמות שפותחו בעקבות עיסוקים ומקצועות של בני אדם ורקבמאה ועשרים השנה האחרונות השימוש בשם פרטי ובשם משפחה הפך לנחלתהכלל.

למרות זאת, במיסטיקה הסינית היתה התיחסות למשמעות המספרים מזה אלפייםשנה, אך היא היתה כללית ולא אישית והתיחסה לאיכות של ימים ושנים מסוימות, לחגיגותשל ימי הולדת של האצולה הסינית, שמבוססת על תפיסות אוניברסליות שדומות באיכותןלתפיסה הפיתגוריאנית.

קיימות מספר צורות הסתכלות על המשמעות של הספרותוהשימוש בהן.
הטכניקה הראשונה היא עממית במהותה ומבוססת על הפונטיקה של הספרה, לדוגמא הספרה 4 היא הפחות אהודה מכולם מכיוון שמשמעותה סוף , חידלון ומוות , על פישיטה זאת משמעות הספרות היא כדלהלן :
1 –
פירושו בדידות
2 -
מייצג בקלות
3 -
מתקשר מלא חיות
4 -
פירושו סוף וחידלון
5 -
מצטייר כהרמוניה
6 -
מייצג שפע חומרי
7 -
פירושו על בטוח
8 -
התעשרות
9 -
אריכות ימים
כךשבית או עסק שמספרו 417 פירושו בנומרולוגיה סינית עממית , בית שיש בו בדידות ומוותעל בטוח . לעומת זאת בית או עסק שמספרו 89 פירושו התעשרות ארוכת ימים.
כעיקרוןהסינים מעדיפים בתים ועסקים שיש להם מספרים בעלי שתי ספרות ומעלה, כי סיפרה אחתמייצגת בדידות.

נומרולוגיה אחרת מתייחסת למספרי הבתים על פי אסכולת הכוכביםהמעופפים שקובעת שהספרות 1 , 4 , 6 , 7 , 8 , ו - 9 הן חיוביות ו - 2 , 3 , 5 , ו – 7 הן השליליות ולאחר מכן עושה חיבור בין אסכולת הכוכבים המעופפים ואסכולת המצפן כדילצור מפה נומרולוגית של הבית הנבדק ביחס לעידן שלו ולמפת ריבוע הקסם האישית של הביתעל פי צד הצב שלו. על פי טכניקה זאת יש 81 סוגי בתים מהבחינה הנומרולוגית.

אסכולה אחרת עמוקה יותר מחפשת אחר משמעות מיסטית רוחנית המבוססת עלהסימבוליקה של הבסיסים שעליהם נשענת כל התרבות הסינית.
1 -
מייצג את הטאו
2 -
מייצג את הין והיאנג
3 -
מייצג את השילוש הקוסמי ( מזל השמיים , מזל האדמהומזל האדם היוצרים את מבנה הטריאגרמות ) , 4 - מייצג את כיפת השמיים ( מודל 4 החיות , צב ופניקס , דרקון וטיגריס )
5 -
מייצג את חמשת הפאזות ( אלמנטים , עץ , אש , אדמה , מתכת ומים )
6 -
מייצג את שש השכבות של האדם ואת ששת המרידיאניםהראשונים של האדם
7 -
פירושו הארה ורוחניות לשמה מהשורש הסיני של ארע פתאום ש, שבע גם מייצג שלמות ורוחניות ( 7 מרכזי האנרגיה בגוף האדם
8 -
פירושו אין סוףושמונת בני האלמוות ( ישויות קוסמיות )
9 -
מייצג את תשעת מעונות היקוםהמופיעים בריבוע הקסם של לו שו , תשעת הדרקונים שמיימים ותשעת הטקסים והריטואליםשגבר צריך להתנסות בהם ( חניכה לגבריות, נישואין ,קהל , יצוגיות , קבורה , הקרבה , אירוח , שתיה וצבא.

מספרי הבתים המבורכים הם : 3 5 6 8 11 15 16 17 18 21 23 24 25 29 31 32 33 35 37 39 48 52 63 65 67 68 73 75 77 78 80 81 83 84 88 89 90 91 92 97 98 99 100

הטכניקה העממית הפשוטה ביותר עוסקת במשמעות הבית על פיסיכום ספרותיו. אם מספר הבניין או הדירה מורכב משתי ספרות ויותר מחברים את הספרותומצמצמים עד שמגיעים לסיפרה אחת. לדוגמא: בנין שמספרו 42 מיוצג על ידי הסיפרה 6 עלכל משמעיותיה. הסיפרה 0 מעצימה את המספר הנתון. לדוגמא: בנין שמספרו 50 מיוצג עלידי הסיפרה 5 אך הסיפרה 0 מגבירה הרבה יותר את עוצמת ההשפעה של הסיפרה 5.

כמו כן אלה הגרים בבנין מגורים משותף, כמרבית תושבי המדינה, צריכים להתיחסקודם למספר הבנין
בו הם גרים ולאחר מכן למספר הדירה שלהם ואז להשוות בין שתיהספרות. לדוגמא, משפחת
שופי מתגוררת בבנין מספר 36 דירה 8. מספר הבנין בסיכוםהספרות נותן 9 והוא המספר המרכזי
עליו אנו מסתמכים ומספר הדירה 8 מוסיף עודנדבך להבנה של האנרגיות הפועלות או משקפות
את דייריו.

להלן תמצית משמעותהספרות על פי הנומרולוגיה הסינית :
בית\דירה מספר 1 – דיירי הבית נהנים משפעסביר .נטיה חזקה לאינדבידואליות מקוריות יחודיות
לפעמים על גבול הבדלנותוההסתגרות .בבית כזה הצורך בעצמאות ובחיפוש עצמי גובר עם השנים
וטבעי הדברשדיירי הבניין\דירה יתעניינו בנושאים הדורשים חקר פנימי ומודעות פסיכולוגית או
רוחנית.בני הבית\דירה עשויים לסבול ממצבי רוח משתנים הנוטים יותר לכיוון שלמלנכוליה,ישנה
מחזוריות נוספת הקשורה למספר אחד ולמחזוריות שלו בפנג שואי ,הנטיה לחרדות פוביות ופחדים
בעיקר אם ההאיזור בתוך הבית עצמו שמיצג את הסיפרהאחד לא מאוזן.

בית\דירה מספר 2 –מספר זה מיצג מצב של עודף אנרגית יין (האנרגיה הפאסיבית נשית)דבר הגורם
לתנגודת נמוכה יחסית למחלות והיווצרות שלמחלות פסיכוסומטיות ודאגנות יותר לבני הבית יש
תחושה שקשה להתקדם בחיים במישורהמקצועי ללא שותפים .אך הפן החיובי מדבר על כך שזהו
בית אידיאלי ליצירת זוגיותמערכות יחסים הסכמים ושותפים.בית שנוטה לרכות אך מן הראוי
שהוא יאוורר ויואררבות כדי להגביר את אנרגית היאנג ( הפן הזכרי של אנרגית החיים) .דרי הבית
מגליםאהדה וחמלה לסביבה ומשקפים זאת בפעילויות ובעיסוקים היומיים שלהם.

בית\דירהמספר 3 – הסיפרה 3 בפנג שואי מיצגת את הרמה הרגשית רוחנית בית כזה מיצג צורךגדול
בתקשורת חברתית ,רגישות לצורכי אחרים אינטואיציה שמחה אך גם רגישות ונטיהלקחת את
הדברים ללב יתר על המידה וקושי בהסתכלות רציונלית לוגית על אירועיםונסיבות.דרי הבית שואפים
להתפתח מקצועית מחפשים שינויים ואוהבים הרפתקאות ולקיחתצ'אנסים בתחום הכלכלי.אך עליהם
להימנע מאיפולסיביות וביטחון עצמי מופרז בתחוםהמיקצועי ,הם נמנים על אלה שמשננים לעצמם
השכם וערב שהשמיים זה הגבול.על כןזהירות יתר בנושאי כספים

בית\דירה מספר 4 –לספרה 4 שתי פנים כמו לכל סיפרהאחרת אך לגבי הסינים יש לה משמעות כפולה
הסיפרה 4 פירושה משמעותה מוות חידלוןסוף של דברים ואירועים והסינים שחיים במלזיה סינגפור
הונג קונג וקוריאה הדרומיתנמנעים להתגורר בבית שמספרו 4 .אך זה עניין תרבותי פונטי. אך לסיפרה 4
יש גםהיבט חיובי היא מיצגת יציבות משמעת עצמית נחישות וכושר התמדה ,הפן הכלכליחיובי
הוא בפוטנציאל של שיפור איטי .דרי הבית מקורקעים יציבים ונוטים לבחוןדברים ברצינות
עם שיקול דעת,במידה ובבית יש סימנים של דעיכה חובה לערון בושינויים פנימיים ולהגביר את
אנרגית היאנג.

בית \דירה מספר 5 – זוהיסיפרה עוצמתית ביותר בפנג שואי מכיוון שהיא המרכז של ריבוע הקסם
הנומרולוגישעליו מושתת הנומרולוגיה הסינית.ניתן לאמר שדרי הבית נמצאים במרכז הענינים
החברתי העיסקי או התקשורתי ,יש הרבה פעילות ועיסוקים מעניינים.יש צורך פנימיבריסון
שליטה עצמית רצינות ונטיה ליוהרה ותחושת עליונות.אך בית זה נוטה בחובופוטנציאל הרסני
על פי הפנג שואי זהו מספר שמיצג את הקארמה(חוק הסובב ומסובבבחיים) המיידית.כלומר במידה
ודרי הבית מתנהגים בניגוד לחוקי המוסר החברתי תרבותיהם חווים די מהר את תוצאות התנהגותם.
כי ה- 5 מיצג את החוכמה והמוסר המשולביםיחדיו.נטיה למחלות כרוניות קשות.

בית\דירה מספר 6 – מיצג את הרמה השניה שלעולם החומר, בית כיפי די קליל נעים לחיות בו וגם
נעים לבקר בו.בני הבית יצירתייםאוהבי חברה והנאות החיים סקס רומנטיקה כסף ויציריות הם
הבסיס לבני הבית.השפעבדרך כלל מעל הממוצע והוא מגיע דרך ירושות או פרי יוזמתם של בני
הבית.בית כזהמיצג אסתטיקה טוב טעם בריהוט ועיצוב ,אך הנטיה לבזבזנות ונהנתנות גורמת לכך
שבניהבית מוצאים עצמם במצבים כלכליים מביכים ומגיעים לגיל מבוגר עם הרבה פחות ממה שהיה
להם בתקופות השפע.קל להם להשיג עזרה ותמיכה מחברים ובני משפחה אך יש להם נטיהלקבל את
העזרה הזאת כדבר מובן מאליו.

בית \דירה מספר 7 – הסיפרה הזאתמיצגת את הרמה השלישית של המישור הרוחני רגשי ברמה
זהו מספר מבורך קדוש להרבהדתות ,דיירי הבית רגישים נוטים לתחומים העוסקים בנפש האדם
הן כמקצוע והן כלימודלשעות הפנאי משיכה למיסטיקה ודת לחקר הלא נודע.ההתיחסות לחיים
ולמהות הקיום היאצורך פנימי שלא תמיד הם מודעים לו וזה יכול להביא למשברים.יש נטיה לשליטה
עצמיתוביקורת בעיקר כשזה נוגע להנאות הגוף והחומר,עד' שנת 2004 הסיפרה 7 נחשבת למבורכת
ביותר עם כי לא במישור הפיננסי והחל משנת 2004 היא מיצגת אלימות ופגיעה פיסיתלגרים בבנין
או דירה מספר 7 .

בית\דירה מספר 8 – סיפרה זאת מיצגת את הרמההשלישית של עולם החומר ומחשבת לסיפרה
המבורכת ביותר על פי הפנג שואי ה- 8 מיצגאת האין סוף וזהו מספר המזל טוב והשופע בתים
ועסקים שהסיפרה הזאת מיצגת אותםמבחינה סטטיסטית מצליחים הרבה יותר בתחום הכלכלי מאשר
כל מספר אחר.בני הבית בעליידע השכלה וכישורים המאפשרים להם להתקדם יותר ויותר בסולם
הכלכלי חברתי באיזורובחברה בה הם פועלים. המהגרים הסינים בארצות הברית היו אלה שהמציאו
את התמחור 1.88$ שהפך ללהיט ולאחר מכן שונה ל1.99$ שהסנטים איבדו מערכם.הבעיתיות
היחידהבבית זה היא ההתמכרות לעגל הזהב!

בית\דירה מספר 9 – זוהי הספרה המיצגת אתרמה השלישית של הרובד המנטלי .גם ה- 9 נחשב
למבורך ביותר מכיון שהוא נושא בתוכואת המטען של כל המספרים האחרים.בית כזה מעניק
לדייריו חוכמה ידע פיקחות נטיהלעיסוקים הדורשים מיומנות מילולית ושיכלית.זה בית שמתאים
לכאלה שאוהבים לעבוד עםקהל .הוא מלא בהתלהבות שמחת חיים וספונטניות לבעלי הבית קל
להתפרסם הם בטוחיםבעצמם ובכישוריהם ומוכיחים זאת בהצלחתם המקצועית והחברתית .זה בית
שמיצג גםאמונה בצדק יושר והליכה בתלם אך בעליו צריכים להיזהר מהצורך הבלתי נלאההזה
להצלחה פירסום מעמד וחברה בכל מחיר.
לייבסיטי - בניית אתרים