פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
אסכולות בפנג שואי
תורת הפנג שואי ניתנת למספר חלוקות או מיונים (קלסיפיקציות). החלוקה המוכרת והמיושמת ביותר היא זאת העוסקת באסכולות השונותשהתגבשו במהלך 3000 שנות צפייה והתבוננות בחוקי הטבע.

FORM SCHOOL
האסכולה העתיקה ביותר מכונה אסכולת הצורה או אסכולת הנוף (FORM SCHOOL / LANDSCAPE ), ומקורה בסין האגררית באלף הראשון לפני הספירה. בתקופה זו נוצר הפנגשואי בתודעה הקולקטיבית של עובדי אדמה ועובדי אלילים במחוזות הצפוניים של סין שבדקושני תחומים שנגעו לחיי השבט והקהילה. האחד, השפעת מזג האוויר ותנאי הטופוגרפיה שלהאזור על היבולים ופרי האדמה, והשני ברמה הדתית, על מה שמכונה פולחן האבות, שהצביעעל הקשר הבלתי אמצעי בין אבות הקהילה לבין צאצאיהם כפי שהתבטא בפולחנים העתיקים.

חשוב לזכור שבאותם זמנים פעלה החברה כקולקטיב ללא מודעות אישית. לכן, כלהחוקים שהתגלו לאבות הקדומים של אותם אזורים היו קשורים בחיי הקהילה בלבד ולאבפרטים שלה. רק מאוחר יותר החלו ליישם כללים אלה למעמד השליטים והכוהנים. התצפיתבחוקי הטבע הביאה את הסינים הקדמונים לתגליות הבסיסיות של חוקי הפנג שואי העוסקיםבתנועת הצ'י בשטח ובצורך להגן על היבולים ועל האנשים מהרוחות הקרות שהגיעו מהצפון. מסקנתם הראשונית הייתה שעדיף לבנות בתים או מבנים שהחזית שלהם פונה לדרום החם, בעודשהצד האחורי, הפונה לצפון, מוגן על ידי גבעות או הרים. מתוך ידע זה התפתח מודלארבעת החיות. אך, המודל הבסיסי הזה לא סיפק את צרכי השבט במלואם והביא לגילויים שלחוקים נוספים.

הסינים הקדמונים הבינו שעצמות אבותיהם נושאים בתוכם את המטעןהגנטי של כל הדורות הבאים אחריהם, וכדי לשמר את המטען הזה בצורה הנכונה רצוי למקםאת הקברים בסידור מיוחד מאוד שתאם את המודל הראשוני של הפנג שואי המכונה בספרות "רצף השמיים המוקדמים" או בשמו העממי "בגואה יין" (BAGUA YIN ). על פי מודל זה ישלמקם קברים, בתי תפילה ומקדשים כשהפתחים שלהם והחלונות שלהם ממוקמים ביחס נכוןלגבעות, להרים ולנהרות הסובבים אותם.

במשך מאות שנים, יישמו את הידע הזהבקפידה במחוזות שונים בסין, ובמשך הזמן הפכה הגישה למה שמכונה כיום אסכולת הצורהוהנוף, שהיא למעשה התורה הבסיסית של הפנג שואי, שלגביה יש תמימות דעים בין כלהמאסטרים והעוסקים בפנג שואי. על פי אסכולה זו, איכות הצ'י של הבית נקבעת על פימספר פרמטרים והם: איכות הצ'י (שנג צ'י או שה צ'י) יין ויאנג, ומודל ארבעת החיות. אסכולת הצורה והנוף מיושמת באותו אופן גם לסביבה עירונית. את הנהרות מחליפיםהכבישים והנתיבים ואת מקום הגבעות וההרים תופסים בנייני המגורים ושאר המבניםבשטח.

במשך מאות שנים, התאים המודל הראשוני לחיי קהילה, אך עם התפתחותהתרבות השלטונית וההיררכית בסין העתיקה, בסביבות המאה הראשונה לספירה, החלו החכמיםהסינים להבין שמודל זה אינו מספק יותר, מאחר והוא עוסק במבנים או בשטחים בעליאנרגית יין בלבד. צרכי החיים הביאו אותם לחפש מודל נוסף שיתאים גם לבני האדםולמבנים המייצגים אנרגית יאנג. בערך בתקופה זו, החלו להשתמש בסין במצפן. במקביל, הרחיבו הסינים את הידע שלהם באסטרונומיה והחלו לגלות את הקשר שבין כיווני השמייםלבין האנרגיות בשטח. וכך נוצר קשר הדוק ומורכב יותר בין סוגי הצ'י השונים לביןהכיוונים שמהם הוא מגיע. הסינים גילו, שהמצפן נחלק למעשה ל- 24 כיוונים, המכונים 24הרים (MOUNTAINS 24), שהם למעשה: 12 חודשי השנה, שכל אחד מהם מציין סוג אחר של צ'יאקלימי, וזה מקביל ל- 12 החיות האסטרולוגיות. בנוסף, גילו הסינים שמחציתו של כלחודש הוא שיא (PEAK ) האנרגיה של אותו חודש, שאחריו מתרחש שינוי חד ומהיר. כךהתקבלו עוד שנים עשר מועדים, ביחד: 24 סוגים של צ'י במהלך שנה שלמה.
[
אסכולתהמצפן
מהמאה השניה לספירה החלה למעשה לפעול אסכולת המצפן, אבל לא כפי שאנחנומכירים אותה היום. בראשיתה, היא התייחסה יותר למודלים ארכיטקטוניים ביחס לכיווניהשמיים, ורק במועד מאוחר יותר, התפתחה האסכולה הזו לעיסוק בפנג שואי על בסיס אישי, כלומר, היחס בין תאריך הלידה של האדם לבין כיווני השמיים, ומציאת המיקומים החיובייםוהשליליים עבורו. תקופת הפריחה של אסכולה זו הייתה עם המצאת הלו-פן – אותו מצפןסיני המורכב מ- 21 טבעות שבעזרתו ניתן להעריך בצורה מדויקת למדי את כמות ואיכותהצ'י של כל כיוון ומידת התאמתו לאדם. בתקופה מאוחרת יותר, התפתחה אסכולת משנהלאסכולת המצפן המכונה, MANSIONS 8 – אסכולת שמונת האחוזות (סקטורים), העוסקת בהערכהשל איכות וסוג האנרגיה בכל סקטור בבית. מאוחר יותר, במהלך המאה ה-20- התפתחה אסכולהזו בצורה נוספת למה שמכונה כיום LIFE ASPIRATIONS 8 – אסכולת 8 תחומי החיים. מספרמאסטרים סיניים, כדוגמת YAP CHENG HAI, EVA WONG עסוקים מזה שנים רבות במחקריםוניסויים של נוסחאות סיניות עתיקות כדוגמת
DRAGON GATE FORMATIONS
ונוסחתהשושנה הסגולה.

חשוב לזכור ולהבין שהבסיס לאסכולת המצפן הוא ספר התמורותהסיני, אי צ'ינג, העוסק במערכת היחסים בין 8 בני המשפחה הקוסמית לבין היישום שלהםבמבנה. בעוד שאסכולת הנוף והצורה עסקה בראשית דרכה בבגואה יין, ולאחר מכן בבגואהיאנג, אסכולת המצפן עוסקת בבגואה יאנג בלבד, כלומר במבנים המשמשים למגורים ועבודהבלבד. זו אסכולה פופולרית ביותר, שמאסטר לין יון שכלל אותה והפך אותה למה שמכונה "אסכולת הכובע השחור".

FLYING STARS
במאה ה-12 התפתחה אסכולה נוספתשהשתכללה רק במאה ה-16 והיא מכונה אסכולת הכוכבים המעופפים ׂFLYING STARS)ׁ). בניגוד לשתי האסכולות הקודמות העוסקות בפנג שואי שאינו תלוי–זמן, אסכולה זו עוסקתבזמן ובמרחב. זו אסכולה מתקדמת מאוד הבודקת את השינויים האנרגטיים החלים במבנה שהםתלויי זמן. גם באסכולה זו יש מספר נוסחאות, או מספר טכניקות, שמקורן היא אסכולת SAN YUAN שממנה התפתחה הנוסחה השימושית ביותר של הכוכבים המעופפים שמכונה XUAN KONG, שפירושו חיבור של מעלה (שמיים) ומטה (אדמה). אסכולה זו היא עדיין ניסיוניתוניסויית. אין תמימות דעים לגביה והיא נפתחה למערב רק בשבע השנים האחרונות. אך היאמתאימה יותר לדינמיקה של החיים המודרניים. בשיטה זו עוסקים בתנועת תשעת הכוכביםומיקומם בסקטורים השונים בבית וביחס שלהם למבנים ולטופוגרפיה מחוץ לבית, המשפיעה עלהאנרגיה של הכוכבים האלה. למעשה, ניתן לומר שאסכולה זו עוסקת באסטרולוגיה של בתים.

אסכולת הכובע השחור
למעשה, מדובר בהתאמה של תורות בודהיסטיות-טיבטיותלפנג שואי מערבי. זו אסכולה מייסודו של פרופ' תומס לין יון, שיצר לפני כשלושים שנה, אסכולה חדשה של פנג שואי מודרני השונה בתכלית מהפנג שואי הסיני האותנטי. היא מחברתבין עקרונות הצורה והנוף, לבין מסורות בודהיסטיות טיבטיות. היא נייחת מיסודה , מתעלמת ממימד הזמן ומכיווני השמיים. פתח הבית נחשב למרכיב החשוב ביותר של המבנה, תוך התעלמות מוחלטת ממיקום הדלת ביחס למצפן. נדבך נוסף, מבית מדרשו של פרופ' לין, עוסק בקשר בין מודעות האדם, ההתכוונות שלו, וטקסים בודהיסטים לשינוי אנרגיות בתוךמבנה קיים. מרכיב חשוב ביותר באסכולה זו הוא הצבע. לזכותו ייאמר שהוא מותאם יותרלחיים המודרניים, ולוקח בחשבון קשת רחבה יותר של גוונים, מאשר הסגנון הסיניהאותנטי. אסכולה זו מכונה "פופ פנג שואי" היא פשטנית, יישומית ומתאימה למתחיליםבלבד ואין ליחסה לפנג שואי סיני אותנטי.
 
לייבסיטי - בניית אתרים