פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
אסכולת 8 האחוזות
מאת: זהר אהליאב

שגיאות, טעויות ואי הבנות לגבי אסכולת המצפן וטכניקת 8הארמונות

אסכולת המצפן התפתחה בסין לפני כ- 1500 שנים. טכניקה זו פותחהושוכללה על ידי הגרנד מאסטר יאנג יון סאנג במהלך שושלת טאנג וכיום היא בשימוש רבבמקומות שונים בעולם, למרות שאסכולת הכוכבים המעופפים, שהיא יותר דינמית ויותרמותאמת לחיים המודרנים , תפסה את מקומה.
 

אסכולת המצפןמייצגת את המצב האנרגטי-קוסמי של הבית בכל הדורות ובכל הזמנים בהסתמכות על סוג הביתעל פי טריאגרמת צד העורף שלו. בעוד שאסכולת הכוכבים המעופפים מתייחסת לשילוב של זמןמרחב.

מספרים שלפני כמה מאות שנים, בשיא פריחתה של סין, שמכונה תור הזהב שלשושלת מינג האגדית , פנו שגרירי קוריאה ויפן בשליחות הקיסרים של ארצותיהם אל הקיסרהסיני בבקשה לקבל לידיהם את ידע הפנג שואי , בראותם את השפע העושר וההצלחה שלהקיסרות הסינית. הקיסר פנה ליועץ הפנג שואי האישי שלו וביקש ממנו לכתוב ספר שיהיובו חצאי אמיתות וקצת שקרים לבנים ועוד זוטות, כדי שהידע האמיתי לא יגיע לידייםזרות. היועץ החכם חשב לעצמו שהספר ישאר זמן רב לאחר מותו ועל כן עדיף לכתוב ספרשישרת הן את רצון אדונו , הקיסר הסיני והן את בקשותיהם של הקיסרים של יפן וקוריאה. הוא חיבר יצירה מכובדת שהכילה את כל הידע של הפנג שואי באסכולת המצפן, אך בצורהחלקית ובעייתית. מחד גיסא הוא יצא ידי חובה כלפי הקיסר הסיני ומאידך גיסא נתן שירותלקיסרים של יפן וסין.

ספר זה התגלגל במשך כ - 300 שנים ושימש שושלות רבותבתחום הפנג שואי. הוא מוכר כיום כספר המכיל את הנוסחאות של ארבעת הכיווניםוהמיקומים החיוביים וארבעת הכיוונים והמיקומים השליליים. אך הידע שבו אינו שלם והואחסר מספר פרמטרים. לכן, גם כשמגיעים לשימוש אופטימלי בטכניקה זאת, עדיין חסרים בהמספר אלמנטים הקשורים ליסודות המיוצגים עלי ידי כל כיוון.

על פי הטכניקההזאת כל טריאגרמה מורכבת משלוש שורות המכילות קווי ין או קווי יאנג, המייצגים אתהשילוש הקוסמי של שמיים ארץ ואדם. על ידי הזזה של קו אחד או שניים משתנותהטריאגרמות.
לדוגמא: אם אנו רוצים לדעת מהם הכיוונים החיובים של קואה 2 - עלידי שינוי קו עליון בטריאגרמת קון (KUN ) והפיכתו מקו ין לקו יאנג, אנו מקבלים אתהטריאגרמה קן (KEN ) המאפיינת את הבן הצעיר (קואה 8). כלומר, שינוי הקו העליון, המייצג את האלמנט השמיימי בטריאגרמה קון, מביא ליצירת טריאגרמת קן המייצגת עבורקואה 2 את הכיוון והמיקום החיובי ביותר. כך עושים גם לגבי שאר הקווים, עד שמקבלים 8טריאגרמות המייצגות את כל סוגי האנרגיה והנבדלות זו מזו בסוג האנרגיה שהן מכילותובסיבה לשינוי שיכול לנבוע משינוי בקו השמיים, הארץ או האדם.

יועציםותלמידים רבים אינם מודעים לעובדה שאסכולה זאת עוסקת באנרגיה של 8 כוכבי שבת: ארבעהחיוביים וארבעה שליליים. כל אחד מהכיוונים האלה מיוצג על ידי כוכב ועל ידי אלמנטמסוים. במצב אופטימלי, לא מספיק לדעת את ארבעת הכיוונים החיוביים, צריך גם לדעת איךלהפעיל אותם. כנ"ל כשמדובר בארבעת הכיוונים והמיקומים השליליים שחובה לנטרלם על פימערכת האלמנטים במעגל ההחלשה.

יתירה מזאת, כל אחד משמונת הכוכבים האלה מקבילאנרגטית לתשעת הכוכבים המעופפים . לדוגמא : הכוכב המיוחס לכיוון החיובי ביותר השנגצ'י מקביל לכוכב 1 המכונה זאב חמדן (GREEDY WOLF ). וכך יתר הכוכבים המיוחסיםלאסכולה הזאת. כך שאנו מקבלים מערכת המורכבת משמונה כוכבים נייחים ותשעה כוכביםמעופפים המקושרים זה בזה אנרגטית.

המקור לתשעת הכוכבים המעופפים הוא 9הקרניים הקוסמיות המכילות את האנרגיה של כל הכוכבים הן הנייחים והן המעופפים, שמקורה בידע הודי קדום ביותר שזלג לסין לפני אלפי שנים. הקרניים הקוסמיות מיוחסותלאנרגיות הראשוניות של היקום ומתבטאות גם במערכת השמש שלנו.

יועצים, מוריםותלמידים רבים אינם מודעים לעובדה שהרבה יותר חשוב להתייחס לארבעת הכיווניםוהמיקומים החיוביים של הבית, לפני שמתייחסים לארבעת הכיוונים והמיקומים האישיים עלפי מספר הקואה האישית.

לכל מבנה יש טריאגרמה המתורגמת לקואה אישית הנקבעתעל פי צד העורף שלו (הצב של הבית), לדוגמא בית שהעורף שלו יושב בדרום מערב , הואבית שהקואה שלו היא 2 וחלוקת החדרים החיוביים והשליליים נקבעת לפי הקואה של הביתולא על פי הקואה של דייריו. כך למשל, החדרים החיוביים בבית כזה הם: צפון מזרח 90%+ , מערב 80%+ , צפון מערב 70% + דרום מערב 60% + והחדרים השליליים הם : מזרח 60%- , דרום מזרח 70% - , דרום 80% - וצפון 90% - .

הכלל הקובע הוא שטיפוסי מערב ( בעלי קואה 2, 5, 6 7, ו 8 ) צריכים להתגורר בתים מערביים , הכוונה לבתים שצד הצבשלהם יושב על דרום- מערב , צפון- מערב , מערב וצפון-מזרח , וטיפוסי מזרח ( בעליקואה 1 , 3 , 4 ו 9 ) צריכים להתגורר בבתים מטיפוס מזרח שצד הצב שלהם יושב על דרום, צפון, מזרח ודרום- מזרח .

כאשר אדם בעל קואה מסוימת מטיפוס מערב מתגוררבבית מטיפוס מזרח ולהיפך, הוא משול לאדם ששוחה נגד הזרם. הדרך לתיקון היא על ידיבחירת החדרים הטובים של המבנה והתכוונות לשינה לכיוונים המטיבים. לדוגמא, אדם בעלקואה 2 המתגורר בבית מטיפוס מזרח (קואה 3 לדוגמא) והישן בחדר הצפוני, נמצא למעשהבמיקום שמייצג את האנרגיה השלילית ביותר שלו, הכיוון הרביעי בשליליותו, אבל זהוסקטור הבריאות של הבית עצמו. על מנת לתקן את המצב ובמידה ואין אפשרות למיקום אחר, יש למקם את מיטתו כשהיא פונה לאחד מהכיוונים המטיבים שלו על פי קואה 2. לדוגמא : שינה במיטה שהראש שלה פונה לכיוון מערב המייצג עבורו את כיוון הבריאות.

בנוסף יש לזכור שכל מבנה וחדר מכילים כמה קווים אנרגטיים שליליים ומסוכניםהעוברים לאורך, רוחב או אלכסון החדר, תלוי בטיפוס הבית. קווים אלה נקבעים על פיהחלוקה הפנימית של כל כיוון. כידוע המעגל מחולק באופן גס ופשוט ל- פלחים המייצגיםאת 8 הטריאגרמות , כל פלח או כיוון כזה שולט על גיזרה בת 45 מעלות, הנחלקת לגיזרותמשנה, כל אחד משלוש הגיזרות הפנימיות של כל כיוון , מכילה אנרגיה מסוג אחר. כךשיוצא שלא מספיק לכוון את המיטה לכיוון מסוים. צריך גם לדעת איך להציב את המיטהבזוית הנכונה , כדי להשיג את הצ'י האיכותי. לפעמים אנשים ישנים בכיוון מיטבי על פיהטבלאות הפשוטות של הקואות המופיעות בכל ספר, אך אינם מודעים לכך שיתכן שהזוית שהםבחרו שלילית עבורם.

קביעת הסקטורים החיוביים והשליליים מקורה ב8 הטריאגרמותומערכת היחסים ביניהם, כשכל אחד מבני המשפחה הקוסמית מייצג את אחד הכיוונים. בנוסףחובה להתייחס ליסוד ולכוכב המיוצג על ידי כל אחד מהכיוונים החיובייםוהשליליים.

הכיוונים החיוביים :
SHENG CHI
הכיוון והמיקום החיובי ביותרמכיל 90% + מיוצג על ידי יסוד העץ החיובי
TIEN YI
הכיוון והמיקום השניבחיוביותו מכיל 80% + מיוצג על ידי יסוד האדמה החיובי
NIEN YIN
הכיוון והמיקוםהשלישי בחיוביותו מכיל 70% + מיוצג על ידי יסוד המתכת החיובי
FU WEI
הכיווןוהמיקום הרביעי בחיוביותו , מכיל 60%+ מיוצג על ידי יסוד העץהחיובי

הכיוונים השליליים:
HO HAI
הכיוון והמיקום הרע במיעוטו מכיל 60% - מיוצג על ידי יסוד האדמה השלילי
WU GWEI
הכיוון והמיקום השני בשליליותו מכיל 70% - מיוצג על ידי יסוד האש השלילי .
זה המיקום שדרכו חודרות נשמות טועות שלנפטרים לתוך הבית וגוזלות אנרגיה מדיירי החדר ובכיוון הזה. בימי עבר , סקטור זהשימש מקום לתקשורת עם המתים, לעריכת סיאנסים ( בנוסח הסיני כמובן ) ויצירת קשר עםעולמות שמעבר.
LUI SHA
הכיוון והמיקום השלישי בשליליותו מכיל 80% - מיוצג עלידי יסוד המים השלילי.
CHUEH MING
זה המיקום שבבתים רבים בסין הקדומה , נהגולקטום את הקיר או הפינה במיקום זה, כדי ליצור מגרעת קטנה שלא תכיל את האנרגיההשלילית הזאת. הכיוון והמיקום הגרוע ביותר מכיל 90% - מיוצג על ידי יסוד המתכתהשלילי.

על ידי הצבה נכונה וממוקדת של יסודות מתאימים ניתן לתפעל או לנטרלאת האנרגיות על פי הצורך. הווה אומר , שימוש מושכל בידע חמשת האלמנטים וזיהוי נכוןשל טיפוס הבית מאפשרים ליועץ לתת את המענה לבעיות הנוצרות מאי התאמה בין הקואההאישית והקואה של הבית.
 
לייבסיטי - בניית אתרים